Серия Съвети


 • Търговско представителство  на чуждестранно лице: регистрация

  Кои лица могат да открият търговското представителство в България? Чуждестранните лица, които извършват търговска дейност в страната на регистрация, могат да открият търговско представителство в Р. България. Търговското представителство  не…

 • Право на строеж

  Какво означава „право на строеж”? Правото на строеж се определя  като ограничено вещно право върху чужд недвижим имот. По силата на това право  едно лице може да построи сграда в…

 • Защита срещу незаконно уволнение

  Работодателят може да прекрати  трудовото правоотношение с работника или служителя при строго определи основания и при спазване на законови процедури. . Как  се прекратява трудовото правоотношение? Работодателят прекратява трудовото правоотношение…

 • Удължаване на ВИЗА „С” с цел планирано пребиваване

  Виза „С” за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в…

 • Наемане на сезонни работници от трети държави: процедура

  Гражданите на трети държави  могат да извършват сезонна работа в Р. България при спазване на определени изисквания като имат и редица ограничения за достъп до пазара на труда. Коя дейност…

 • Процедура за получаване достъп до обществена информация

  „Обществена” е тази информация, която е  свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на  този, който я изисква да получи достъп до нея и да  си състави…

 • Събиране на вземане: задължение от юридически лица

  Юридическите лица (фирмите)  влизат помежду си в  най – различни търговски взаимоотношения, свързани с  тяхната дейност и търговският оборот.  Търговският оборот е свързан с движение на стокооборот, при което стоката…

 • Разходи при покупко – продажба на недвижим имот

  При сключване на сделка, свързана с  покупко – продажба на недвижим имот в Р. България, следва да се заплатят разноски по прехвърлянето на имота – местен данък и съответните държавни…

 • Предварителни обезпечителни мерки: НАП

  Какво представляват предварителните обезпечителни мерки? Предварителни обезпечителни мерки, могат да бъдат наложени от органите по приходите (НАП) като превантивна мярка против извършването на сделки и действия с активи на физическото…

 • Удостоверение и регистрация по добиване, преработване и сделки с благородни метали

  Кои лица подлежат на регистрация и вписване в Публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон? Юридическите лица, които извършват  дейност по добиване, преработване и сделки с благородни…