Автор: Rosica Kavazova


 • Удостоверение и регистрация по  добиване, преработване и сделки с благородни метали

  Кои лица подлежат на регистрация и вписване в Публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон? Юридическите лица, които извършват  дейност по добиване, преработване и сделки с благородни…

 • Проблем с дебитната или кредитна карта – източване на пари

  Вашата банкова сметка може може да стане обект на злоупотреба чрез  източване на малки или големи суми пари директно от банковата  или кредитна ви карта. „Имам проблем с банката. Станах…

 • Обжалване отказ за издаване на Удостоверение за търпимост

  Търпими строежи са всички незаконни строежи т.е. тези, който са изградени  до 31.03.2001г.  без необходимите строителни книжа. Тези строежи следва да са били допустими по действащите тогава подробни градоустройствени планове…

 • Годишна данъчна декларация за 2021г. НАП 

  Дружествата /фирмите/  следва да декларират годишния си финансов резултат като подадат в НАП годишна данъчна декларация  по чл. 92 ЗКПО. Кои лица са задължени да подадат данъчна декларация за 2021г.?…

 • Разпределяне на ползване на съсобствен недвижим имот

  Често между съсобственици на недвижим имот, възникват спорове относно това как ще се ползва имота. Когато съсобствениците не постигнат съгласие за доброволно уреждане на спора  единствената правна възможност е спорът…

 • Временна закрила на бежанци от Украйна

  Временната закрилa на бежанци от Украйна в Република България се регламентира с Конституцията на Република България и Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). По повод войната в Украйна, Европейският съвет…

 • Придобиване статут на бежанец

  Правото да получите убежище в Република България се регламентира с Конституцията на Република България и Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). Какви са видове закрила, които предоставя Р. България? Международна…

 • Закупуване на недвижим имот от ЧСИ – публична продан

  В резултат на  принудителното изпълнение за събиране на вземане или съдебна делба на недвижим  имот, който не може реално да бъде разделен между неговите собственици   води до публична продан. Какво…

 • Незаконен строеж: узаконяване

  Какво означава „незаконен строеж”? За  незаконен строеж  се определя този, който вече е изграден без  да е налице предвидената в закона  строителна документация съгласно разпоредбите на българското законодателство. Кой строеж…

 • Наследяване, прекратяване и ликвидация на ЕООД при смърт на собственика на капитала

  Съгласно чл. 157, ал. 1 Търговския закон (ТЗ) дружеството с ограничена отговорност (ЕООД/ООД), в което капиталът е собственост на  едно физическо лице, се прекратява със смъртта му,  освен ако в…