Наследяване, прекратяване и ликвидация на ЕООД при смърт на собственика на капитала

Съгласно чл. 157, ал. 1 Търговския закон (ТЗ) дружеството с ограничена отговорност (ЕООД/ООД), в което капиталът е собственост на  едно физическо лице, се прекратява със смъртта му,  освен ако в учредителният акт е предвидено друго и или наследниците не поискат да продължат дейността.

Какво се случва с дружеството  при смърт на физическо лице –  собственик  на капитала?

Притежаваните от собственика дружествените дялове се наследяват. Наследяването не става автоматично  т.е. наследниците не стават съдружници в ООД автоматично, а следва да предприемат определени действия, свързани с дружеството и да решат въпросите относно продължаване на дейността или прекратяване и ликвидация.

Какви са възможностите, с които разполагат наследниците?

Наследниците имат две възможности:

  1. Наследниците могат да вземат решение да продължат дейността на дружеството. В този случай наследниците следва да предприемат действие по вписване на тази промяна в Търговския регистър като вписването се извършва от избрания управител. За изготвяне на всички документи и вписване на промяната на новите обстоятелства не необходимо да  ползвате услугите на адвокат за правилно изготвяне на документите.
  •  При втората възможност наследниците вземат решение за прекратяване на дружеството. В този случай се попълва заявление за прекратяване и ликвидация на дружеството, както следва да се спазят редица изисквания на закона –  определя се ликвидатор; представят се удостоверение от НАП и НОИ за липса на задължения към държавата и други.

Всеки един от наследниците има право да получи в наследство дружествения дял на починалия. След като цялото имущество на дружеството се осребри и всички негови кредитори се удовлетворят, остатъкът се разпределя между наследниците.

Какви са условията наследниците да продължат дейността на дружеството?

  • Наследниците  следва да са пълнолетни, дееспособни;
  • Наследниците следва изрично да изявят желанието си да продължат дейността на дружеството (фирмата).

В случай, че наследникът е един той  става едноличен собственик на капитала и  продължава търговската дейност на фирмата.

В случай, че  наследниците са две или повече лица, то тогава всички те става съдружници и съществуващото ЕООД се трансформира в ООД.

Делът на наследниците се определя от съответстващата им се част от наследството на починалия собственик на капитала.

Условията за това са наследниците да са пълнолетни, дееспособни и да изявят желанието си за това.

Какви са необходимите документи за продължаване дейността на дружеството?

  • личните си карти на наследниците;
  • акта за смърт;

Когато наследниците са непълнолетни, то те действат чрез техния законен представител.

Консултирайте се със своя адвокат,  който изготвя  всички необходими документи за вписване на изменението на обстоятелствата в търговския регистър и продължаването на дейността.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.