Развод по взаимно съгласие - адв. кантора Кавазова

Развод по взаимно съгласие

Гражданският брак може да бъде прекратен по волята на двамата съпрузи, без да се установяват причини за дълбокото му и непоправимо разстройство и вина за това и без да се изнасят факти от интимния живот на съпрузите. Необходимо и двамата съпрузи да изявят воля за това. Бракът се прекратява по  чл. 50 от Семейния кодекс и Споразумение по чл. 127 СК. Компетентен е съответният районен съд. Изискването е взаимното съгласие да е непоколебимо и сериозно. Непоколебимо означава решението на съпрузите за прекратяване на  брака да е категорично и окончателно. То трябва да бъде сериозно – да не е резултат от временно настроение. Процедурата продължава  два – три месеца и е най-бързия начин за развод.

    

Документите, които са необходими, за да получите съдействие от адвокат при прекратяването на брака са:

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК;

2.  УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РАЖДАНЕ, ако към датата на подаване на молбата от брака има ненавършили пълнолетие деца;

3.Нотариални актове, удостоверяващи правото на собственост върху имотите, предмет на споразумението;

4. Свидетелство за регистрация на МПС, ако то е предмет на споразумението;

5. влогови книжки и други документи с оглед споразумението;

6. Служебна бележка за получаваното брутно трудово възнаграждение; ако лицето е безработно, то заявява това пред съда;

7. Комплект статистически сведения по образец: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ; СВЕДЕНИЯ ЗА СЪПРУЗИТЕ;

– СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК (по образец);

8. СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 51 от Семейния кодекс;

9. Адвокатско пълномощно за представителство

Последвайте ни в YouTube: Адвокатска кантора Кавазова

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Tags: No tags

Comments are closed.