Данъци

Като квалифицирани адвокати в областта на данъчното облагане предоставяме пълна правна помощ в тази сфера. Данъчният адвокат оказва правна помощ по въпросите за правилното ощетоводяване на документите в съответствие със законовите изисквания и извършва данъчна оптимизация като цяло в стопанската дейност. Адвокатът по данъчни въпроси също така обжалва актовете на данъчните органи от ненормативен харарктер (индивидуални актове), съшо така действията или бездействията на длъжностните лица по административен ред или в съда.

Основните видове данъци в Република България са следните:
  • Данък върху добавенат стойност
  • Корпоративен данък
  • Патентен данък
  • Данък при придобиване на имущества по възмезден начин
  • Данък при придобиване на имущества по дарение
  • Туристически данък
  • Данък върху наследствата и др.
Случаи, в които можете да ползвате данъчен адвокат:
  • Установяване и отчетност на данъчните сборове в компанията
  • Определяне оптимален данъчен режим на конкретен субект на бизнеса
  • Данъчни задължения, в това число регулярно плащане от страна на данъкоплатците и принодително събиране
  • При данъчен контрол- включва данъчна проверка и данъчна ревизия
  • Привличане към данъчна отоговорно ст

В Българското данъчно законодателство често се правят промени, което го прави сложно и много заплетено за непрофесионалисти. В тази връзка повечето предприемачи и организации привличат опитни адвокати по данъчни въпроси и спорове. Такива специалисти са способни да разяснят текстовете на данъчноосигорителния кодекс и подзаконовите актове, и да предложат различни оптимални варианти при разрешаване на разногласията.
На практика причините за възникване на данъчни спорове може да се крият, както в незаконни действия на компаниите, така и в непрвомерни действия на данъчните органи (превишаване правомощията на длъжностните лица, чести проверки и др.) За да защитят правата и законните си интреси, компаниите си заслужава да се доверят по време на данъчни проверки, данъчни ревизии, обжалвания по административен ред и съдебни производства по данъчни спорове на квалифицирани адвокати по данъчно право.

Защо е нужен данъчен адвокат?

Данъчното законодателство, като обем заема голяма част от правото, която се пресича с наказателна, гражданска, административна, и арбитражна практика. В тази връзка с тази материя да се справи човек непрофесионалист е крайно сложно, дори невъзможно. Към това можем да добавим, че Национална агенция по приходите в България постоянно усилва конторла за субектите на бизнеса, внедрява онлайн алгоритми за борба с отклонението от плащане на данъци и др. За това, за да не се сблъскате с необходимостта от заплащане на крупни глоби, съдебни разноски и даже преустановяване на бизнеса е важно своевременнио да се обърнете към адвокат, специалист по данъчно право.
За повече информаци и връзка с нас, моля запишете консултация или ни се обадете.