Акцизи

Акцизът представлява косвен данък, с който се облага продажбата или употребата на стоки, като например алкохол, тютюневи изделия и енергийни продукти.
В компетенциата на Европейския съюз е да обявява кои продукти подлевът на облагане с акциз. В законодателсвото на Европейския съюз се определят минималните акцизни ставки като всяка от страните членки може да наложи по- високи ставки, ако реши.

Акцизите се плащат от:
    • Лицето или предприятието, което е лицензиран складодържател на място, където акцизните стоки се произвеждат, преработват, съхраняват, изпращат или получават.
    • Изпращача, получателя, превозвача или трето лице, предоставящи гаранция или транспортирането, което е причина стоките да излязът от режим отложено плащане на акциз.
    • Лицето, което внася стоките, ако те се внасят без да се поставят под режима отложено плащане на акциз.

Контрола на данъчно задължените физически и юридически лица се извършва от Агенция митници.
За повече информаци и връзка с нас, моля запишете консултация или ни се обадете.